Безплатна електронна библиотека

Социално осигуряване 2010 година: Държавно обществено осигуряване. Допълнително пенсионно осигуряване - Валентина Кръстева; Даниела Асенова и др.

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2010
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,2
ISBN: 1312-9562
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Валентина Кръстева; Даниела Асенова и др.

Валентина Кръстева; Даниела Асенова и др. книги Социално осигуряване 2010 година: Държавно обществено осигуряване. Допълнително пенсионно осигуряване epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

Тази книга Ви предлага всичко по въпросите на социалното осигуряванепрез 2010 г.:актуалните текстове на Кодекса за социално осигуряване и на другизаконови и подзаконови нормативни актове по ДОО и по допълнителнотозадължително и допълнителното доброволно пенсионно осигуряване; най-важните указания и писма на Националния осигурителен институт и наНационалната агенция за приходите по прилагането на законодателството; подбрани решения на Върховния административен съд; подробни авторски коментари, с акцент върху актуалните промени и срешения на практически казуси; приложна информация. Изложението отразява състоянието на законодателството към 31 март 2010г. Автори и съставители на книгата са известни и уважавани специалисти отНационалния осигурителен институт и Комисията за финансов надзорЦелевата аудитория на книгата са счетоводители, финансисти и юристи;социални експерти и специалисти по управление на човешките ресурси;управители на търговски дружества и предприемачи; самоосигуряващи сеграждани; преподаватели и студенти във ВУЗ.

...ция за Приходите (НАП) за месец Април 2009 г в включен и Кодекс за социално осигуряване ... Промени в Кодекса за социалното осигуряване през 2012 ... . Ако си роден след 31.12.1959 г., ти задължително се осигуряваш освен във фонд „Пенсии" на Държавното обществено осигуряване (i стълб - Държавно обществено осигуряване), и в Универсален пенсионен фонд за втора пенсия (ii ... * Подаване на Декларация образец № 6 от лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално о ... Осигурителен календар за 2010 година. ... ... * Подаване на Декларация образец № 6 от лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване за внесените за 2012 г. вноски за държавно обществено осигуряване, допълнително задължително ... Фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. Държавно обществено пенсионно осигуряване - НОИ. Понятия и дефиниции · Европейска система от национални и регионални сметки 2010 ... 1. във фонд „Пенсии", съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69", на държавното обществено осигуряване; за лице по чл. 127, ал. 5, родено след 31 декември 1959 г., което не е упражнило правото на ... Държавно обществено осигуряване - Коментар по възникване, времетраене и прекратяване на осигуряването - 2004 г. Държавно обществено осигуряване - Коментар по осигурителен доход. Кодекса за социално осигуряване и § 4, ал. 4 от преходните и заключи- ... които подлежат на държавно обществено осигуряване, се осигуряват във: ... без застраховане и допълнително пенсионно ... Социалното осигуряване в България се урежда с Кодекса за социално осигуряване, според който социалното осигуряване има два основни клона: Задължително и всеобщо държавно обществено осигуряване; Допълнително ... Внасяне от възложителя на дължимите за Декември 2010 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които работят ... ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ (ПРЕДИШЕН ДЯЛ i - ДВ, БР. 67 ОТ 2003 Г.) Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Обхват на осигуряването. Чл. 2. (1) (Предишен текст на чл. 2 - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Същността нa социалното осигурявaне е да предпази осигурените от опaсности, имащи пряко отношение към икoномическото съществуване на човекa като болест, злополука, стaрост и смърт... Социално и здравно осигуряване. Социалните разходи са 37% от всички разходи в държавния бюджет и около 15% от БВП. Обуславят ги редица демографски проблеми....