Безплатна електронна библиотека

Наследяване на задължения и отговорност за завети - Венцислав Л. Петров

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2020
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,18
ISBN: 9789542831587
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Венцислав Л. Петров

Насладете се да четете Наследяване на задължения и отговорност за завети Венцислав Л. Петров epub книги безплатно

Описание:

СЪДЪРЖАНИЕУВОДГлава първа. РАЗВИТИЕ И ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАСЛЕДЯВАНЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ.1.1. Отговорността за задълженията на наследодателя в римското право и в други правни системи от Древността и Средновековието1.2. Наследяване на задълженияв Европа през XVII–XX в.1.3. Историческо развитие на наследяването на задължения в българското наследствено право1.4. Сравнителноправен поглед върху наследяването на задължения1.5. Правна същност и функции на наследяването на задължения1.6. Фактически състав на наследяването на дълг1.7. Съпоставка с други способи за замяна на длъжника1.7.1. Договор за прехвърляне на наследство1.7.2. Заместване в дълг1.7.3. Субективна пасивна новацияГлава втора. ЗАДЪЛЖЕНИЯ, КОИТО СЕ ВКЛЮЧВАТ В НАСЛЕДСТВОТО2.1. Понятие за наследимост на задължение2.2. Наследими задължения2.3. Особености при някои наследими задължения2.3.1. Задължения, включени в търговското предприятие на физическо лице търговец2.3.2. Задължения, включени в дружествен дял2.3.3. Задълженията на приобретателя по договор за гледане и издръжка2.3.4. Задължения, произтичащи от наложена глоба2.4. Задължения, които не се включват в наследството2.4.1. Неимуществени задължения2.4.2. Задължения с оглед на личността2.4.3. Задължения, които възникват за наследника при откриване на наследството2.4.3.1. Задължение на наследниците да платят припадащата им се част на наследник, направил разноски за гледане и издръжка на наследодателя (без между двамата да е сключен договор за гледане и издръжка)2.4.3.2. Задължение на наследниците към един от тях по чл. 12, ал. 2 ЗН.2.4.3.3. Задълженията към заветниците за изпълнение на заветите2.4.3.4. Задължение, създадено от завещателя чрез тежест2.4.3.5. Задължението на наследник да плати на друг наследник припадащата му се част от разходите за запазване на наследствените имоти след откриване на наследството2.4.3.6. Задължението на наследниците да платят на изпълнителя на завещанието направените от него разноски по изпълнението2.4.3.7. Данъкът върху наследството2.4.3.8. Разноските по погребението на наследодателя, както и разноските по ликвидиране на наследствените отношения2.4.3.9. Задължението на наследниците за привнасяне на онова, което са получили чрез дарение по ЗН-отм.Глава трета. СУБЕКТИ, ВЪРХУ КОИТО ПРЕМИНАВА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СЛЕД СМЪРТТА НА НОСИТЕЛЯ МУ3.1. Наследници по закон и по завещание. Наследници по договор за наследяване3.2. Държавата3.3. Заветници3.4. Общината в хипотезата на чл. 11 ЗН3.5. Купувач на наследството3.6. Лица, които не придобиват наследствените дълговеГлава четвърта. ПОСЛЕДИЦИ ОТ НАСЛЕДЯВАНЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ВЪЗНИКВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАВЕТИТЕ. ОБЕМ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА НАСЛЕДСТВЕНИТЕ ДЪЛГОВЕ И ЗА ЗАВЕТИТЕ4.1. Обща постановка на въпроса. Последици от наследяването на дълга4.1.1. Изследване на въпроса дали отговорността за наследствените дългове и за заветите съществува в рамките на наследственото правоотношение4.1.2. Непосредствено преминаване на задължението към наследника4.1.3. Преминаване на задължението към наследниците в състоянието, в което се е намирало в патримониума на наследодателя4.1.4. Кредиторът, носител на вземането, не се променя4.1.5. Промяна в носителя на задължението, т.е. на пасивната страна в правоотношението4.1.6. Значение на наследените дългове за определяне и възстановяване на запазена част от наследството4.1.7. Възникване на допълнителни обезпечения за кредиторите4.2. Отговорност на наследниците4.2.1. Солидарна и разделна отговорност4.2.2. Обем на отговорността на наследника4.2.2.1. Неограничена отговорност4.2.2.2. Ограничена отговорност4.2.2.2.1. На първо място, в някои законодателства изрично е уредена ограничена отговорност на наследника4.2.2.2.2. На второ място, нерядко законодателят урежда ограничена отговорност по отношение на определени категории наследници4.2.2.2.3. При приемане на наследството по опис4.2.2.2.4. Ограничена отговорност в хипотези, неуредени в българското законодателство4.2.2.2.5. Ограничена отговорност в хипотезата на чл. 55 ЗН4.2.2.2.6. Ограничена отговорност на наследник със запазена част за завети4.2.2.2.7. Ограничена отговорност на наследника по чл. 150 ЗПКОНПИ и по чл. 37, ал. 3 ЗСГ (отм.)4.2.2.2.8. Хипотези, в които погрешно може да бъде прието, че е налице ограничаване на отговорността на наследника4.2.2.3. Гаранции за защита на правата на кредиторите и заветниците при ограничена отговорност4.2.3. Отговорност за солидарни и неделими задължения4.2.4. Отговорност за завети4.2.4.1. Завет на индивидуално определена вещ4.2.4.2. При завет на родово определена вещ4.2.4.3. При завет на други права4.2.4.4. При косвен завет4.2.4.5. Намаляване на отговорността на наследниците срещу заветниците4.2.5. Характер и съдържание на отговорността на наследника при неизпълнение4.3. Удовлетворяване на кредиторите и заветниците4.3.1. Двете системи за ликвидиране на наследствените задължения в сравнителен и исторически план4.3.1.1. Централизирана система за ликвидиране на наследствените отношения4.3.1.2. Децентрализирана система. Системата в България4.3.2. Необходимост от уредба в българското законодателство на централизирана процедура по откриване на наследство4.3.3. Наченки на централизираната система в българското наследствено право4.3.4. Предложения de lege ferenda на модел на съдебно производство по ликвидиране на наследствотоЗАКЛЮЧЕНИЕИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

...в Л Петров, Цена: 23,90 лв ... iLib - Допълнително ... . - Ниска Цена, Безплатна и Бърза Доставка Съществуват два вида наследяване: по закон, когато законът указва реда на наследяване, и по завещание, когато това става на основата на волята на наследодателя, изразена в неговото завещание. Наследяване на задъл ... Наследяване на задължения и отговорност за завети ... . Наследяване на задължения и отговорност за завети ... Те обаче не се придобиват чрез наследяване, а възникват за първи път в патримониума на наследника. ... Наследяване на задължения и ... Отговорност на наследниците за наследствени дългове и завети: С приемане на наследството наследниците придобиват актива и пасива му /дългове на наследодателя и задължения за изпълнение ... Баща ми е осъден през 2004 да плати 3100 лв на лицето Х. Той почина преди 20 дни . Минала седмица аз и майка ми получихме "Покана за доброволно изпълнение" в която се казва че трябва да внесем по 1593 лв в срок от 14 дни. Наследяване на задължения и отговорност за завети ... Те обаче не се придобиват чрез наследяване, а възникват за първи път в патримониума на наследника. ... Наследяване на задължения и ... Наследяване на задължения и отговорност за завети: 20-05-2020: Детайли: Хаджийска, Аделина: Съдебните актове в наказателния процес: 20-05-2020: Детайли: Топузов, Димитър: Семейно и наследствено право ......