Безплатна електронна библиотека

Правни проблеми на ЗУТ/Второ преработено и допълнено издание - Александър Джеров, Беатриса Шалдупова, Стоянка Илова, Елена Златинова

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2013
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,51
ISBN: 9789542813354
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Александър Джеров, Беатриса Шалдупова, Стоянка Илова, Елена Златинова

Тук ще намерите книгата Правни проблеми на ЗУТ/Второ преработено и допълнено издание pdf

Описание:

Съдържание:Част първа: Вещноправни проблеми в ЗУТпроф. д-р Александър Джеров1. Уводни бележки2. Новата правна уредба на недвижимостите3. Предназначение на териториите и имотите4. Учредяване и прехвърляне на суперфиция5. Временни пътища6. Временни пътища7. Преминаване през чужд поземлен имот8. Прекарване на отклонения от техническа инфраструктура през чужд имот9. Премахване на негодни строежи10. Строителна забрана11. Право на първи купувач на държавата и общината12. Придобиване на идеални части от недвижим имот13. Изисквания при делба на недвижими имоти14. Принудително отчуждаване на недвижими имотиЧаст втора: Администриране на инвестиционния процесБеатриса Шалдупова1. Създаване, одобряване и изменение на подробниустройствени планове2. Издаване на виза за проектиране3. Съгласуване и одобряване на инвестиционнитепроекти и разрешаване на строителството4. Извършване на оценка за съответствието на инвестиционните проекти5. Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане6. Откриване на строителна площадкаи определяне на строителна линия и ниво7. Заверка на заповедна книга8. Съставяне на актове и протоколи по време настроителството9. Издаване на разрешение за ползване10. Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация11. Административен контрол по законосъобразностна издадените строителни книжа12. Издаване на заповед за спиране на незаконни строежи13. Издаване на заповед за спиране на строежи с нарушения14. Издаване на заповед за забрана ползване15. Издаване на заповед за премахване на незаконни строежи16. Издаване на заповед за премахване на преместваеми обекти и елементина градското обзавеждане17. Издаване на заповед за премахване на неподходящи по местонахождение, разположение,вид и материали строежи18. Издаване на заповед за премахване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи19. Премахване на законен строеж извън случаите, когато същият е негоден за ползване и застрашавасигурността, или когато това се налага във връзкас нов строеж20. Издаване на акт за узаконяване21. Издаване на удостоверение за търпимостЧаст трета: Участници в строителството. Функции. Договорни отношения в инвестиционното проектиране и строителствотоСтоянка Илова1. Основни положения. Правен статут на възложителя.2. Придобиване качеството възложител.3. Правен статут на проектанта. Нормативни изисквания за вписване в регистъра. Видове проектантска правоспособност.4. Взаимоотношения между възложителя и проектанта на етап инвестиционно проектиране. Договор за проектиране.5. Взаимоотношения между възложителя и проектанта на етап строителство. Договор за упражняване на авторски надзор.6. Правен статут на консултанта. Издаване на удостоверение за консултант.7. Нормативен обхват на консултантската дейност.8.Взаимоотношения между възложителя и консултанта, който извършва оценяване съответствието на инвестиционния проект и упражнява строителен надзор. Договор за ОСИП и СН.9. Правен статут на строителя. Нормативни изисквания за вписване в регистъра.10. Нормативен обхват за задълженията за строителя.11. Взаимоотношения между възложителя и строителя във фаза строителство. Договор за изпълнение на СМР.Част четвърта: Съдебен контрол върху административните актове, издавани по ЗУТЕлена ЗлатиноваОбща характеристика на съдебния контрол върху административните актове, издавани по ЗУТ1. Индивидуални административни актове по ЗУТ.2. Съдебен контрол – обхват и нормативно регулиране.3. Актове, изключени от съдебен контрол.4. Оспорване на подзаконови и на общи нормативни актове.5. Оспорване на индивидуални административни актове.6. Пряк съдебен контрол.7. Непряк съдебен контрол .8. Предварително изпълнение на актовете по ЗУТ .9. Касационно обжалване.10. Отмяна по извънредния способ.11. Заключение.

...шните книги на ИК „Труд и право", издадена през 2004 г ... Трудовоправни проблеми при обявяването на извънредно ... ... . Форум "Кариери и студенти" 2020; Кариерно консултиране; Тест за избор на програма; Алумни общност; Регистрация в "Алумни общност" Алумни на успеха; Алумни на месеца Гражданско право, Второ преработено и допълнено издание 2. Закон за юридическите лица с нестопанска цел, пос ... "Правни проблеми на ЗУТ/Второ преработено и допълнено ... ... . Закон за юридическите лица с нестопанска цел, последна актуализация - ДВ брой 105 от 22. Част i (чл. 1 - 333). Второ издание. С.: Кооперативна печатница „Фотинов", 192 4, с. 35-36. ... Десето преработено и допълнено издание. С.: ... но считам за важно изучаването и на другите правни клонове ... Основи на правната философия на xxi век. В съвременното плуралистично общество, в което съществуват различни политически възгледи и етични убеждения, правото регулира динамиката на обществените отношения в рамките ... 57. Йордан Айдаров Криминология - второ преработено и допълнено издание; за студенти , изучаващи Криминология; На няколко места има подчертан с молив текст, без други забележки; цена 9 лв. 58. К. Цеко Торбов - История и теория на правото - 12 лева Витали Таджер - Съвременни частно-правни проблеми - 8 лева Живко Сталев - Българско гражданско-процесуално право (допълнено) издание 2000 - 27 лева Съгласно новата ал. 4 на чл. 63 от ЗАНН ако заплатеното от страната възнаграждение за адвокат е прекомерно съобразно действителната правна и фактическа сложност на делото, съдът може по ... Проблеми на гражданския и търговския оборот (Трето преработено и допълнено издание) 36 ,00 лв. Безплатна доставка за страната! Строителство на автомобилни пътища Еврокод 8 за земетръс, геология и геодезия Водоснабдяване,канализация,хидромелиорации Второ допълнено и преработено издание "Фенея" 2007 г. 452 стр. Цена: 19.80 лв. Прекратяване на наказателното производство Екатерина Салкова "Фенея" Първо издание 2007 г. 300 стр. Цена: 15.00 лв. Обществени науки, Право и Юридическа ... Правни проблеми на ЗУТ. 0 out of 5 ( Все още няма отзиви. ) 20.00 лв. Страници: 350: ... Второ преработено и допълнено издание ......