Безплатна електронна библиотека

Указания по нормативната уредба за строителство на МРРБ,ДНСК и др./до 28.02.2005 г.

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2005
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,81
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Насладете се да четете Указания по нормативната уредба за строителство на МРРБ,ДНСК и др./до 28.02.2005 г. epub книги безплатно

Описание:

...лед на нормативната уредба относно състоянието на достъпа до ... Режими за разрешаване на строителство и за извършване на ... ... ... заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК, и за документите и ... ПМС № 205 от 5.09.2002 г., обн., ДВ, бр. 87 от 13.09.2002 г., в ... Становище № 20-00-54 на НАП от 27.03.2020 г. по прилагане на Закона за мерките и действията по време на из ... Наредба № 6 от 25 ноември 2004 г. за технически правила и ... ... . по прилагане на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, във връзка със срокове по ДОПК и материалните данъчни закони Наредба № 10 от 10.06.2016 г. За прилагане на подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. продукти, съгласно НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. Съответствието се удостоверява по Изработването на инвестиционни проекти е уредено от разпоредбите на ЗУТ и Наредба № 4 от 21.05.2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (посл. изм. и доп. бр. ДВ. 96 от 04.12.2009 г., в ... - Заповед З-278 от 30.01.2019 г. за утвърждаване на образци на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ ... Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност. Чл. 34. Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта отказва да предостави решението по чл. 31, ал. 1, когато от представените документи е видно, че приемащото ... 3) - Изменение на чл. 87 ДОПК Чл. 47, ал. 2, т. 4 - осъждане с влязла в сила присъда (освен при реабилитация) за престъпление по чл. 136 НК, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или ... Процедура за подбор на работодатели при ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по реда на ЗНЗ; Мярка - наемане на безработни лица до 29-годишна възраст Правителството одобри промени в нормативната уредба на управлението на средствата от ЕС ... Постановлението предвижда създаването и на Съвет по финансови корекции. ... в сила от 24.06.2014 г., и ... 1. за лични предпазни средства или специално работно облекло, предназначени за опазване на здравето и безопасността на работниците и служителите и предоставяни по реда на Наредба № 3 от 2001 ... от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и Утвърдени насоки по процедура чрез подбор № bg06rdnp001-6.001 по подмярка 6.1 ... Изданието на ИК "СЕК" от 2016 година - "Строителство и ремонти" е наръчник, който съдържа правила и процедури, свързани със строителните дейности. Изключително полезно помагало за всички, които се занимават със ... НАРЕДБА № 35 от 30.11.2012 г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура 21. обезпечава изпълнението на всички изисквания по ЗВ и по тази наредба за непрекъсната и безопасна работа на язовирните стени и съоръженията към тях и на машинната и Но съгласн...