Безплатна електронна библиотека

Закон за околната среда. Закон за водите. Закон за управление на отпадъците 2004

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2004
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,60
ISBN: 27995
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Можете да изтеглите книгата Закон за околната среда. Закон за водите. Закон за управление на отпадъците 2004 във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

...жители, за всички основни пътища, през които Влезли в сила на 03 ... АКТУАЛНО - Промени в Закона за управление на отпадъците ... ... .01.2017г. промени в Закона за управление на отпадъците (ЗУО), отнасящи се до разрешения и регистрационни документи за дейности с отпадъци, както и за дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ ... Закон за опазване на околната среда Закон за водите Закон з ... PDF ЗАКОН за опазване на околната среда ... ... Закон за опазване на околната среда Закон за водите Закон за чистотата на Държавна политика и органи за управление на околната среда Чл. 8. Държавната политика по опазване на околната среда се осъществява от министъра на околната среда и водите. Чл. 9. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Този закон урежда: 1. оценката, управлението и контрола на шума в околната среда, причинен от автомобилния, железопътния, въздушния и водния транспорт, както и от промишлените ... ЗУО Закон за управление на отпадъците ... МОСВ Министерство на околната среда и водите МРО Масово разпространени отпадъци ... управление на отпадъците за периода 2015-2020г., утвърдени със ... ЗАКОН за водите Обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила от 28.01.2000 г., изм. и доп., бр. 81 от ... управление на водите в интерес на обществото и за опазване на здравето на населението, ... околната среда ... Закон за управление на отпадъците. Този закон регламентира мерките и контрола за защита на околната среда и човешкото здраве чрез предотвратяване или намаляване на вредното въздействие от образуването и ... Закон за защита от шума в околната среда Обн., ДВ, бр. 74 от 13.09.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм., бр ... Въпросите, за решаване на теста ще бъдат в областта на Закон за околната среда, , Закон за отговорностите за предотвратяване и ограничаване на екологични щети, Наредба за условията и реда за ... България ратифицира Конвенцията за достъп до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (в сила за РБ от ... Чл. 12. (1) Към министъра на околната среда и водите се създават: 1. Висш експертен екологичен съвет; 2. консултативни съвети по политиката за управление на компонентите на околната среда. (2) (Доп. Според Закон за управление на отпадъците (ЗУО) отпадък е всяко вещество или предмет, от който притежателят се освобождава, възнамерява да се освободи или е длъжен да се освободи. Адрес: 6300 Хасково, ул. "Добруджа" 14. тел: 038/ 60 16 34 038/ 60 16 23 - връзки с обществеността факс: 038/ 60 16 11 ел. поща: [email protected] осъществява от министъра на околната среда и водите. (3) За подпомагане на дейността по ал. 2 към Министерството на околната среда и водите се създава Висш консултативен съвет по водите. (4) (Изм. Изх. № 02-00-26 / 18.05.2016 г. ДО РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ КЪМ 43 -ТО НС