Безплатна електронна библиотека

Несъстоятелност - Григор Григоров

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2017
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,30
ISBN: 9786192260187
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Григор Григоров

Всички Григор Григоров книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Книгата е посветена на режима на несъстоятелността по Търговския закон (ТЗ). В нея за първи път у нас са формулирани основните принципи на производството по несъстоятелност; направен е детайлен анализ на понятието за свръхзадълженост по чл. 742, ал. 1 ТЗ и е изяснен институтът на прекратяване на договори от синдика по чл. 644 ТЗ. Специално внимание е отделено на кредиторите на несъстоятелността, на обхвата и последиците от спирането на съдебни и изпълнителни производства по чл. 637 и 638 ТЗ, на спирането на плащанията като презумпция за неплатежоспособност по чл. 608, ал. 2 ТЗ и на въпросите на послесмъртната несъстоятелност. Анализирани са някои проблеми, свързани с недействителността на сделки и действия по чл. 645 – 647 ТЗ, с прекратяването на участия на несъстоятелния длъжник в търговско дружество и със заличаването на длъжника като правен субект.При анализа на правната уредба (нерядко неясна или твърде лаконична) са взети предвид регламентацията в чуждите законодателства и чуждестранната доктрина по въпросите на несъстоятелността. Коментирани са и измененията и допълненията в ТЗ, в сила от 3 януари 2017 г., включително новата част пета относно производството по стабилизация на търговец. Анализирана е съдебната практика. Направени са и критични бележки по някои законодателни решения и са обосновани предложения de lege ferenda.За автораГригор Григоров е доцент по търговско право в ПУ „П. Хилендарски” и в Института за държавата и правото при БАН. Адвокат от Софийската адвокатска колегия. Автор е на книгите „Дружество с ограничена отговорност” (1994); „Вливане и сливане на търговски дружества. Глава 16 на Търговския закон (2001); „Търговско право. Кратък курс“ (2013) и Bulgaria. – In: International Encyclopaedia of Laws: Corporations and Partnerships (2015).

...лба за откриване на производство по несъстоятелност ... store.bg - Несъстоятелност - Григор Григоров - книга ... . Фази в производството. Предприятия в ликвидация или несъстоятелност; Декларация за предприятия с приходи и разходи под 500 лева и за предприятия без дейност Особени основания за откриване на производство по несъстоятелност за скрит съучастник, неограничено отговорен съдружник, починал или заличен от търговския регистър едноличен търговец ... Върховният касационен съд (ВКС) постанови тълкува ... Търговската колегия на ВКС отговори на 9 въпроса за ... ... ... Върховният касационен съд (ВКС) постанови тълкувателно решение по въпроси, свързани с производството по търговска несъстоятелност, съобщи началникът на кабинета на на председателя на ВКС. 93. Несъстоятелност с международен елемент. Признаване на чуждестранно съдебно решение по такава несъстоятелност. Спомагателно производство в РБ. Производството по несъстоятелност има за цел да осигури справедливо удовлетворяване на кредиторите и възможност за оздравяване предприятието на длъжника. Комисията изпрати на държавите-членки въпросник, за да събере данни за броя на случаите на несъстоятелност, по които са взели отношение националните гарантиращи институции, както и за броя ... Научи повече за книгата "Несъстоятелност" и ако се ️ влюбиш в нея поръчай я с бърза и евтина доставка до избран от теб адрес. Производство по несъстоятелност се открива по подадена до Съда по несъстоятелност писмена молба от длъжника, съответно от ликвидатора или от кредитор на длъжника по търговска сделка. Регламент (ЕС) 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година относно производството по несъстоятелност. Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings въпросът за несъстоятелност на физическите лица, познат още като потребителска несъстоятелност. Оправдан или не, този факт свидетелства за своеобразното изоставане на нашия законодател ... В нея за първи път у нас са формулирани основните принципи на производството по несъстоятелност. JavaScript seems to be disabled in your browser. Несъстоятелност. Докато целта на ликвидацията е разпределение на имуществото на предприятието между собствениците, производството по несъстоятелност е средство за защита на кредиторите ... От мом...