Безплатна електронна библиотека

Коментар на Кодекса на труда / 12. издание - Васил Мръчков, Красимира Средкова,Атанас Василев

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2016
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,1
ISBN: 9789547309753
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Васил Мръчков, Красимира Средкова,Атанас Василев

Васил Мръчков, Красимира Средкова,Атанас Василев книги Коментар на Кодекса на труда / 12. издание epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

Новото в дванадесетото издание от 2016 г. са промените в Кодекса на труда през времето след последното издание от м. април 2013 г. Между тях се открояват разширяването на тристранното сътрудничество в критериите за представителност на синдикалните и работодателските организации, трудовият договор за краткотрайна селскостопанска работа, за стажуване, промените в трудовия договор за обучение по време на работа, в реда за ползване на платения годишен отпуск, създаване на нови основания за уволнение, промените в принудителните административни мерки за нарушения на трудовото законодателство и други.Посочените но­ви мо­мен­ти в из­ме­не­нията и до­пъл­не­нията на КТ са об­стой­но ана­ли­зи­ра­ни в изданието. В не­го са отра­зе­ни и най-но­ви­те из­след­ва­ния в бъл­гар­ска­та и ев­ро­пейска­та тру­до­воправ­на ли­те­ра­ту­ра. Обоб­ще­на е и най-но­ва­та прак­ти­ка на ВКС и МТСП, която ут­вър­ж­да­ва за­ко­но­съ­образ­но­то при­ла­га­не на дейст­ва­що­то тру­до­во пра­во.Коментарът на Кодекса на труда със своите дванадесет издания и винаги осъвременено съдържание е най-издаваната книга в българската правна литература от един и същ авторски колектив, по един и същи предмет.Авторите на книгата – проф. Васил Мръчков, проф. Красимира Средкова и проф. Атанас Василев, са най-изявените и компетентни специалисти в областта на трудовото право у нас. Из­да­нието със сигурност е по­лез­но за съ­дии, про­ку­ро­ри, ад­во­ка­ти, юрискон­сул­ти, ин­спек­то­ри по тру­да, слу­жи­те­ли в бю­ра­та по тру­да, от­де­ли­те „Човешки ре­сур­си“, „Личен състав“, „Труд и ра­бот­на запла­та“, сче­то­во­ди­те­ли, син­ди­кал­ни дей­ци, пред­ста­ви­те­ли на ра­бот­ни­ци­те и слу­жи­те­ли­те, ра­бо­то­да­те­ли, науч­ни ра­бот­ни­ци, сту­ден­ти юристи, и всич­ки, които се ин­те­ре­су­ват от прак­ти­чески постоян­но важ­на­та ма­те­рия на тру­до­во­то пра­во.

...са на труда от 2020 г. ще намерите: КТ ЗТМТМ ЗУТОССР ЗЗБУТ ЗУКТС Наредби Указ № 1074 Кодексът на труда е анотиран с 19 тълкувателни ... Проблеми в практиката на Върховния касационен съд във ... ... ... 2018-12-18 16:38:04 спорят за стотинки (нерегистриран) ... имам следното предложение за промяна на Кодекса на труда: Вместо вие да плащате на работниците, те да ви плащат за това, че сте били така добри ... Коментар на кодекса на труда. Дата на публикация: 02.10.2018. Коментарът на Кодекса на труда излиза от печат за десети пореден п ... Коментар на Кодекса на труда - sibi.bg ... ... Коментар на кодекса на труда. Дата на публикация: 02.10.2018. Коментарът на Кодекса на труда излиза от печат за десети пореден път - факт, който няма аналог в най-новата история на правната литература у нас. Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата. ... определен на база 12-те отработени дни, се умножи по броя на работните дни за януари. ... ал. 2 от Кодекса на труда ... Преди да отговори, ВКС тълкува чл. 200, ал. 3 от Кодекса на труда, според който работодателят дължи обезщетение за разликата между причинената вреда - неимуществена и имуществена, включително ... Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата. ... и е на обща стойност близо 12 млн. лв. Конкретната поръчка има три позиции, като втората и третата са спечелени ... Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (Прило­жение № 1 към чл. 1, ал. 1 от Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда) . 29.06.2020 12:15; 24 часа ... на работното време са намерили отражение в предложените промени на Кодекса на труда, като намаляване на времето от 6 на 4 месеца, по отношение на нощния труд също беше ... Единадесетото издание на "Коментара на Кодекса на труда", чийто автори са проф. д.ю.н. Васил Мръчков, проф. д-р Красимира Средкова и проф. д-р Атанас Василев, превърна този труд в най-издаваната правна книга в България ... Отговор: На основание чл. 224, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползувания платен ... Виж откритите Приключения за търсене "кодекс на труда" в adventure.store.bg - огромно разнообразие от туристическо оборудване за вашите приключения. Синдикатите внесоха над 100 000 подписа за промени в социалното законодателство. Исканията са достойно заплащане на нощния труд и времето на разположение. Националната подписка е събрала 101 586 подп Правна същност на основанието за прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 326 КТ. Чл. 326, ал. 1 от Кодекса на труда е израз на принципа за свободата на труда. Коментар на Кодекса на труда 2013 г.. тегло 1 кгЕдинадесето преработено и допълнено издание Съдържание:Общи положения, чл. 1-11Трудов колектив, чл. 12-32 (отм.)Синдикални орг...