Безплатна електронна библиотека

Право на убежище и международна закрила(убежище, статут на бежанец, хуманитарен статут, временна закрила)/ 1. издание

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2016
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,38
ISBN: 9789547309647
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Всички книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

В сборника са включени нормативните актове, с които се определят условията и редът за предоставяне на закрила на чужденци на територията на Република България и техните права и задължения.Представена е и международноправната уредба – Конвенция за статута на бежанците от 1951 г. и Протокол за статута на бежанците от 1967 г.Включен е Регламент Дъблин, с който се установяват критериите и механизмите за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила.Текстовете са анотирани с предишни редакции на отменени и изменени разпоредби и препращания между правни норми, включени в сборника, както и към други закони и подзаконови актове.

...во на убежище и статут на бежанец в Република България, С ... Гарантиране на правото на убежище ... . 1998 г. 4.1 Подаване на молба за международна закрила и статут 4.1.1 Гранична полиция 4.1.2 Имиграционна полиция (Дирекция "Миграция") 3.1 Статут на бежанец. ... 4.1 Подаване на молба за международна закрила и статут ... Всеки чужденец може да подаде молба за закрила и стату ... Право на ЕС и международно право ... ... Всеки чужденец може да подаде молба за закрила и статут в България съгласно закона. Това право не зависи от ... Правото на убежище е гарантирано от член 18 от Хартата на основните права на ЕС .Член 19 забранява колективното експулсиране и защитава хората от принудително отвеждане, експулсиране или екстрадиране към държава, в ... Право на убежище и международна закрила (убежище, статут на бежанец, хуманитарен статут, временна закрила) / 1. издание България предоставя на чужденци, включва убежище, международна закрила и временна закрила. Чл. 1а. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) (1) Република България предоставя по реда на този ... Title: Годишен доклад за наблюдение на границите, достъп до територия и международна закрила през 2015 г., Author: BG ... „(2) Особената закрила, която Република България предоставя на чужденци по този закон, включва убежище, статут на бежанец, хуманитарен статут и временна закрила." Член 2, алинея 3 по този закон, включва убежище, международна закрила и временна закрила." 3. Създава се ал. 3: „(3) Международната закрила включва статут на бежанец и хуманитарен статут." § 2. В чл. 2, ал. 3 ... правомощия, международна закрила (статут на бежанец и хуманитарен статут) и временна закрила. ГЛАВА ІІ БЕЖАНЦИТЕ В КОНТЕКСТА НА СМЕСЕНИТЕ МИГРАЦИОННИ ПОТОЦИ16 2.1 Миграционни потоци От правото на социално подпомагане се ползват и чужденците с разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, чужденците, на които е предоставено убежище, статут ... Промените са с цел транспониране в българското законодателство на европейски директиви. Въвежда се понятието "международна закрила", което включва статут на бежанец и хуманитарен статут. В ЗУБ е възприето събирателно понятие "особена закрила" като обединяващо 4-те вида особена закрила на чужденците според българското законодателство: убежище, статут на бежанец, хуманитарен ... Право на убежище и международна закрила (убежище, статут на бежанец, хуманитарен статут, временна закрила) / 1. издание Във Всеобщата декларация за правата на човека е посочено: „Всеки има право да търси и да получи убежище в други страни, когато е преследван Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси, държавен вестник, правилници по прилагане В случаите, при които лицата отговарят на условията на чл. 1, ал. 3 от Постановлението, в обхвата му попадат и чужденците, на които е предоставено убежище, статут на бежанец или хуманитарен ... Чужденците с предоставено убежище или международна закрила в Република България след 1 юли 2014 г. могат да поискат сключване на споразумение за интеграция, но не по-късно от три години след ......