Безплатна електронна библиотека

Обезпечение на иска - Силвия Спасова

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2014
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,6
ISBN: 9789547308824
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Силвия Спасова

Насладете се да четете Обезпечение на иска Силвия Спасова epub книги безплатно

Описание:

Анализът на действащата нормативна уредба и съдебна практика е извършен на основата на исторически преглед и широко сравнителноправно проучване на института в държави, принадлежащи към различни правни системи (Русия, Германия, Англия, САЩ). Изследвани са конкретните проявления на обезпечителната нужда с оглед на вида на иска, обстоятелствата, изключващи обезпечителната нужда, и необходимостта от обосноваването и доказването й. Допустимите доказателствени средства, чрез които може да се установи вероятна основателност на иска, са разгледани в контекста на процесуалните преклузии. Анализирани са различните критерии, въз основа на които съдът проверява доколко подходяща е посочената от молителя мярка. Съществена част от книгата е посветена на производството по допускане на обезпечението. Въпросът за определянето на компетентността на българския съд е разгледан в контекста на практиката на СЕС и Регламент (ЕО) №44/2001 г. Поставен е проблемът доколко е допустимо съдът да бъде сезиран в повторна молба за обезпечение, след като първата е оставена без уважение и втората не се основава на нови обстоятелства и доказателства. В книгата са разгледани и проблемите, свързани със защитата на ответника срещу допуснатото от въззивния за обезпечителното производство съд, възникнали след промяната на ГПК от 2010 г., като са направени предложения за промяна на нормативната уредба.

...л.2 ГПК/. Този срок е инструктивен, а и на практика спазването му не ... forum.lex.bg • Виж темата - Обезпечение на бъдещ иск ... ... В случай, че се претендира предаване владението на недвижим имот, тогава цената на иска е данъчната оценка, а ако няма такава - пазарната цена на вещното право и държавната такса се ... Определението на съда по обезпечение на иска може да бъде обжал ... чл. 389 ГПК | Текст и съдебна практика ... ... Определението на съда по обезпечение на иска може да бъде обжалвано с частна жалба в едноседмичен срок, който за молителя тече от деня на връчването на определението, а за ответника този ... Определението по молба за обезпечение на бъдещ иск не се ползва със СПН. Та, по принцип бих казал - пробвайте пак. Ако не стане и втория път, направо си подайте иска и с него поискайте ... Предмет на иска по чл. 403, ал. 1 ГПК е вземането на ответника по обезпечителното производство, респективно обезпечения иск, за обезщетяване на вреди, причинени от допуснатото обезпечение ... § 2. Развитие на производството по допускане обезпечението на иска § 3. Правен режим на определението по обезпечение на иска § 4. Особени правила при обезпечение на бъдещ иск § 5. Втората хипотеза за вдигане на запора е замяна на допуснатия запор с друг вид обезпечение по реда на чл. 398 от ГПК.При паричните искове това са обезпечение със залог в пари или в ценни книжа ... Образувано е по частна жалба на "АЙ ЕН ВИ-2014"ЕООД,ЕИК 203298461,със седалище и адрес за призоваване в гр.Враца, пред-ставлявано от управителя Л.И.Г. чрез адв.Н.Н., ВрАК против определение № 2646/09.11 ... Интересен е тук въпроса дали може да се иска обезпечение на вече подаден иск по заповедното производство, а не както е назован "бъдещ иск". Въпроса е много актуален във връзка с Заповедното ... Книга » Обезпечение на иска ★ Плащане в брой при получаване ★ Бърза и евтина доставка до адрес. Макар, че ищецът не получава съдебно обезпечаване на спорното право, предприетите от него действия по обезпечение на иска могат да причинят вреди на ответника, дори ако това обезпечение ... Ако в рамките на този срок молителят не представи доказателства за завеждане на иска, съдът служебно отменя обезпечението. О БЖАЛВАНЕ НА МОЛБА ЗА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА БЪДЕЩ ИСК. 5. Със същото определение е отхвърлено искането на ЕТ ДАР-Р.В. да бъде допуснато обезпечение на иска му за мораторна лихва с цена 2467,79 чрез налагането на запор на същите банкови сметки и за ... Съгласно разпоредбата на чл. 391, ал. 1 ГПК, за да се допусне обезпечение на иска следва да се установи, че молителят има право за обезпечаването на иска, а такова право той има при наличието на ... Съгласно чл.391 от ГПК обезпечение на иска се допуска когато без него за ищеца ще бъде невъзможно или ще се затрудни осъществяването правата по решението при условие, че исковата претенция е ... ЗОПДИППД (отм.), както и в производство по обезпечение на иска, когато обезпечението е допуснато от въззивен съд - чл. 396, ал.2 ГПК, без изброяването да е изчерпателно. 5 Вярно е, че представените с молбата за допускане на обезпечение скици и схеми на имоти не удостоверяват право на собственост върху имота, чието...